ساختمان های ویلایی و مسکونی

معماری برتر
با توجه به انعطاف پذیری در برابر تنوع طرحهای معماری و نمای ظاهری و قابلیت استفاده از مصالح جدید و سنتی در ساختمانهای مسکونی ‌آپادانا، نه تنها مقاومت فرهنگی منفی در ذهن استفاده کننده بعنوان پیش ساخته بودن ساختمان بوجود نیامده بلکه ظرافت و زیبایی آنها همواره مورد تائید کارفرمایان محترم بوده است که خود در واقع مهمترین گام در جهت جایگزینی ساختمان پیش ساخته با ساختمان سنتی بشمار می رود.

استفاده بهینه از سطح زیربنا
در سا ختمانهای پیش ساخته آپادانا از ساندویچ پانل های با ضخامت کم استفاده می شود و به این علت می توان از فضای موثر بیشتری در ساختمان بهره برد.