کمپ های مدیریتی و کارگری

به علت تولید صنعتی و انبوه و پیش ساخته بودن قطعات، دقت و سرعت ساخت و برپایی ساختمانهای پیش ساخته آپادانا بسیار قابل ملاحظه است رو بدین ترتیب از هزینه ای مربوط به زمان و اتلاف مصالح، به علت عدم دقت در اجرا و یا روشهای نادرست سنتی جلوگیری می شود.

با توجه به اینکه سرعت و دقت و کیفیت سه عامل مهم درساخت کمپ های مدیریتی و کارگری در پروژه های نفت، پتروشیمی، گازو … می باشد، استفاده از سیستم آپادانا در این زمینه بسیار مطلوب می باشد.
قابلیت جابجایی و نصب مجدد
بعلت اینکه در ساختمانهای پیش ساخته آپادانا از سیستم مدولار (قطعه قطعه) استفاده شده است، در صورت نیاز می توان قطعات آنرا از یکدیگر جدا کرده و سپس در مکانی دیگر مجدداً برپا نمود.