تفاوت اصلی بین سیستم های یکپارچه و سیستم های پیش ساخته در اتصالات آن ها می باشد. سیستم های
پیش ساخته از اعضای پیش ساخته تشکیل شده که در محل اجرا به وسیله اتصالات به هم متصل می
شوند. اتصالات پیش ساخته را از چند جنبه می توان دسته بندی کرد:
از نظر شیوه تامین پیوستگی بین قطعات پیش ساخته
از این لحاظ اتصالات به دو دسته تر و خشک تقسیم می شوند:
اتصالات تر
در این نوع اتصالات پس از کنار هم قرار دادن قطعات پیش ساخته فاصله آن ها با بتن پر شده و اتصال
برقرار می گردد. این امر گاهی از طریق هم پوشانی میلگردها و سپس بتن ریزی درجا در تیر یا ستون
و یا چشمه اتصال تامین می شود و هدف نزدیک کردن رفتار اتصال به اتصال درجا و عملکرد مناسب
تر لرزه ای اتصال است.
اتصالات خشک
در این انتقال نیرو از طریق جوش یا پیچ کردن اعضای مدفون انجام شده و پیوستگی را تامین می کند.
رفتار این اتصالات در برابر بارهای لرزه ای چندان قابل اعتماد نیست.
از نظر درجه گیرداری
اتصالات سازه پیش ساخته را از این لحاظ می توان به سه دسته تقسیم کرد
اتصال صلب
این نوع اتصال برای مقاومت در مقابل بار قائم و جانبی در قاب ها به کار می رود و می تواند نیروی
برشی، لنگر خمشی و نیروی محوری را انتقال دهد. در این اتصال میزان دوران تیر و ستون با هم
برابر است.
اتصال نیمه گیردار
اتصالات نیمه گیردار مانند اتصالات گیردار می باشند با این تفاوت که بزرگی لنگر انتقال کاهش می یابد
و دوران تیر و ستون در محل اتصال با هم برابر نیست. در بعضی از این اتصالات برخی از عناصر
تشکیل دهنده اتصال مانند آرماتور کششی یا وصله ها و مهاربندهای کششی بعد از جاری شدن دچار
پارگی و جداشدگی ناگهانی می شوند و دیگر قابلیت بارگذاری ندارند و چنین رفتارهایی باعث کاهش
شکل پذیری این اتصالات می شود.
اتصال ساده
اتصالات ساده در برابر دوران تیر از خود مقاومت چندانی نشان نمی دهند و فقط برش و نیروی محوری
را منتقل می کنند. قاب هایی که در آن ها از این اتصالات استفاده شده است فقط بارهای ثقلی را انتقال
می دهند.

از نظر وضعیت عملکرد سازه ای
اتصال قوی

در این نوع اتصال به دلیل قوی بود ادوات، اتصال قوی تر از تیر بوده و در صورت اعمال بار اضافه
گسیختگی در خارج از ناحیه اتصال رخ داده و اتصال الاستیک باقی می ماند. به عبارت دیگر مفصل
پلاستیک در خارج از اتصال تشکیل می گردد.
اتصال شکل پذیر
در این نوع اتصال برخلاف اتصال قوی، گسیختگی و جذب انرژی در ناحیه اتصال رخ داده و مفصل
پلاستیک در ناحیه اتصال تشکیل می شود. برای طراحی اتصالات از این نوع می توان با بکارگیری
جزئیات خاص، قابلیت جذب انرژی را در اتصال افزایش داد.
عموماً خانه های مذکور به چند صورت
ساختمانهای پیش ساخته بتنی ، فلزی ،چوبی و …
موجود هستند که هر یک دارای مزیتها و معایب خاص بوده که بر اساس مقتضیات مکانی و شرایط
جغرافیایی هر کشور متفاوت میباشد.
به طور کلی چند مسئله باعث استفاده هر چه بیشتر از
ساختمانهای پیش ساخته می گردد که عبارتند
از:
ساختمان پیش ساخته ویلایی
.1تسریع در اجراء
.2نظارت دقیق وکافی
.3عایق بسیار مناسب
.4ضد زلزله
ساختمانهای پیش ساخته یکی از آخرین محصولات جدید در جهت گسترش واحدهای مسکونی می باشند
که می تواند نیازهای مدیریتی برای ایجاد توازن جمعیت را فراهم کند. این صنعت آنچنان پیشرفت داشته
که نه تنها آسایش مورد نیاز را در حد استاندارد تامین نموده، بلکه توانسته است سایر صنایع خانه سازی
را تحت تاثیر قرار دهد